Delenie hradu

V druhom zväzku Sztárayho listinára, Sztárai gróf Sztáray család okleveltára, Budapešť 1889,  pod číslom 315 nachádzame listinu z 31. decembra 1449, ktorou si členovia rodu pánov z Michaloviec, hojne už rozvetveného, rozdelili hrad nazývaný Michalovce.

Listinu preložil do slovenčiny pán Martin Slaninka. Sme mu za to vďační. Listina je pomerne rozsiahla. Uvádzame iba stať s popisom hradu. Predpokladáme že je to hrad nad dedinou Vinné.

… najprv rozdelili múr toho hradu, ktorý sa nachádza na východnej strane takto:

Prvá časť toho hradu na južnej strane, počínajúc rohom strednej veže smerom k veľkej veži sa rozdelila na tri časti.

- Prvá časť toho múru na juhu pripadla spomenutým synom Pankráca.

- Stredná časť, pretiahnutá na východ spomenutým synom Eugena a synom priora Alberta.

- Tretia časť na severe, až po uhol spomenutej veľkej veže uvedeným synom Ördöga a menovaným synom Imricha z Lúčok, ako ich časti.

Spomínaný stred veže s pivnicou, od vrchu veže až po úroveň zeme, znovu rozdelili na tri časti a to tak, že:

- Prvá časť tej veže, ktorá sa ťahá z východnej strany sa dostala spomínaným synom Ördöga a synom Imricha z Lúčok.

- Jej stredná časť na južnej strane spomenutým synom Eugena a synom priora Alberta.

- Posledná, tretia časť na západnej strane menovaným synom Pankráca ako ich časti.

- Takisto malý kamenný dom tesára, ktorý leží vedľa pivníc s ich strechou pripadol menovaným synom Pankráca.

- Druhý kamenný dom, od povrchu zeme až po výšku múru, ktorý sa nachádza vedľa paláca Eugenových synov, pripadol Eugenovým synom a synom priora Alberta.

- Malá pivnička pod veľkou vežou na severnej strane pripadla synom Ördöga a synom Imricha.

Veľkú vežu znovu rozdelili na tri časti takto:

- Prvé obydlie nad väznicou pripadlo spomenutým synom Pankráca.

- Stredné obydlie v tej istej veži spomenutým synom Eugena a priorovým synom.

-          Tretie obydlie v tej istej veži, ktoré je hore, pripadlo pri delení synom Ördöga.

- Najvyššie obydlie na vrchole veže[1], žalár a obydlie pred žalárom ponechali si ku spoločnému úžitku.

Pod číslom 2 uvádzame strednú vežu. Podľa nás, stredná veža je v skutočnosti rozsiahly palácový objekt. Nasvedčoval by tomu aj fakt, že páni z Michaloviec si ju delia v horizontálnom smere, z východu na západ, nie vo vertikálnom ako si rozdelili severnú, veľkú vežu.

Stojí za pozornosť, že pivnice sa na hrade spomínajú na dvoch iných miestach.

1. V strednej veži, teda podľa nás pod južným palácom, ktorého pivnice boli strechou spojené s domom tesára – č.4

2. Pod veľkou vežou na severe sa spomína pivnička – č.3


[1] Asi podkrovie.

Spracoval: Anton Michalka

Tento obsah bol zaradený v Články. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár