Drevená lávka na hrad

Pred desiatimi rokmi, keď sme začínali zo záchranou zrúcaniny Hradu nad Vinným sme nevedeli o žiadnej vstupnej bráne. Dnes /v roku 2020/ vieme o troch bránach, ktoré viedli cez pevné hradby do hradu. Pravda neboli to súčasne tri brány, ale vždy iba jedná. Postupne boli modernizované, dobité a zamurovaním zrušené. Poslednú tretiu bránu sme objavili v roku 2019 a v roku 2020 sme ju odkryli aj z nádvoria. Práve cez túto tretiu bránu je plánovaný trvalý vstup a výstup z hradu. Výška nádvoria hradu a priestoru pod hradom je takmer osem metrov. Tento výškový rozdiel sme sa rozhodli riešiť drevenou prístupovou lávkou pre peších.

Projekt „Tradičné tesárstvo a stredoveké remesla na Hrade nad Vinným“ vytvoril aj drevenú lávku pre peších návštevníkov k vstupu do  Hradu nad Vinným bol podporený Košickým samosprávnym krajom v rámci projektu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2020. Projekt bol podporený vo výške 7000,- € a bol určený na nákup dreva pre výstavbu prístupovej lávky pre peších, remeselné práce. Podpora bola v rámci mikro grantu Eko turizmus, preto bolo podporené aj lepšie separovanie a zhodnocovanie odpadov vzniknutých pri prevádzke hradu.

Výstavbe drevenej prístupovej lávke /mosta/ predchádzal rozsiahly archeologický výskum. Výskum priniesol prekvapivý nález murovaného oporného piliera historického vstupného mostu do tretej brány ako aj stopy po iných stavebných aktivitách v pred hradom. Z hľadiska umiestnenia stavby v prírodnej rezervácie 4. stupňa ochrany bolo potrebné zabezpečiť povolenie na umiestnenie stavby a schválenie stavebným úradom. Nevyhnutné bolo zabezpečiť projekt stavby od autorizovaného inžiniera, súhlasné stanovisko pamiatkového úradu, štátnej ochrany prírody, vlastníka pozemku a ochrany životného prostredia. Túto náročnú realizovalo OZ na vlastné náklady a vlastnými silami. Nákup, doprava dreva /guľatina a rezivo/ a jeho príprava predbiehali stavebným prácam. Pred začatím stavebných prác bol postavený drevený žeriav v priestore budúcej lávky /mosta/ pre uľahčenie manipulácie s ťažkými drevenými profilmi. Prístupová lávka pre peších /drevený most/ bola úspešne realizovaná. Jej slávnostné uvedenie do prevádzky bude na začiatku sezóny 2021 po dohode s predsedom KSK.

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Hradný denník. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.